De St. Willibrordus is een Jenaplan-Freinetschool. Wij gaan uit van datgene wat leeft bij de kinderen en we bereiden hen voor op een democratische samenleving. Dat is terug te zien in ons stamgroepwerk, ons levend leren, ons burgerschap en onze kringgesprekken. Daarnaast gaan we uit van het competente kind, waarbij we specifiek kijken naar wat kinderen kunnen en niet wat ze niet kunnen. We leren de kinderen om vanuit zelfstandigheid, zelfsturend te worden.

Aanbod

Op onze school bieden we natuurlijk rekenen- en taalonderwijs aan. Maar er is meer. We willen kinderen een rijk aanbod meegeven zodat ze stevig in hun schoenen staan en trots zijn op de plek waar ze vandaan komen. In ons Samen100-project verbinden we cultuur, gezondheid en bewegen met elkaar.
We bieden elke dag fruit en lunch aan, waardoor kinderen geen tas mee naar school hoeven te nemen. Er is een moestuin, we hebben een uitdagend schoolplein en we bieden keuzecursussen waar kinderen hun talenten mogen ontwikkelen.

Schooltijden

Maandag 8:30 – 14:30 uur
Dinsdag 8:30 – 14:30 uur
Woensdag 8:30 – 12:30 uur
Donderdag 8:30 – 14:30 uur
Vrijdag 8:30 – 14:30 uur (onderbouw tot 12:30 uur)

Stamgroepen

Op de St. Willibrordus werken we met driejarige stamgroepen; twee onderbouwgroepen (0-1-2), drie middenbouwgroepen (3-4-5) en drie bovenbouwgroepen (6-7-8). In een driejarige stamgroep oefen en ervaar je, hoe het is om jongste te zijn in een groep en ook middelste en oudste. Iedere rol met een eigen verantwoordelijkheid. Kinderen leren hulp vragen en bieden. Daarnaast zitten kinderen in principe drie jaar bij dezelfde stamgroepleider. Drie jaar de tijd om een relatie op te bouwen en elkaar te begrijpen. En die relatie is nodig voor de ontwikkeling van het kind, want ‘zonder relatie, geen prestatie.’

Leerlingenzorg

Op de St. Willibrordus bieden we passend onderwijs. Dat houdt in dat we afspraken hebben gemaakt over hoe ons onderwijs zo goed mogelijk kan aansluiten op de ontwikkeling en behoeften van het kind. Het welbevinden van de kinderen staat daarbij voorop. De afspraken staan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP), op te vragen bij de school.

Onze stamgroepleiders houden de ontwikkeling en behoeften van de kinderen scherp in de gaten. Daarbij krijgen ze de ondersteuning van een intern begeleider en specialisten uit het onderwijsondersteuningsteam van Primenius, zoals orthopedagogen.
Blijkt uit een gesprek met ouders/verzorgers dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt gekeken welke hulp geboden kan worden vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs, waar de St. Willibrordus deel van uitmaakt.

Schoolgids

Een goede communicatie tussen de ouders en school is belangrijk. We hebben een algemene schoolgids waarin beschreven staat hoe we op de St. Willibrordus het onderwijs organiseren, wat we belangrijk vinden en hoe de kinderen zich ontwikkelen. Klik hier voor onze schoolgids.
Daarnaast hebben we een specifieke schoolgids die ouders ontvangen na aanmelding. Daarin staat meer praktische informatie, zoals een overzicht van de studiedagen en de regels die op school gelden.

Resultaten

We zijn van mening dat als het welbevinden en de betrokkenheid hoog zijn, kinderen hun volledige potentieel kunnen aanspreken. Op die manier kunnen zij zich zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Burgerschap, talentontwikkeling, sociale vaardigheden en werkhouden zijn daarvoor net zo belangrijk als toetsresultaten.