Op De Banier doorlopen de kinderen een periode van onderbouw (peuters, groep 1, 2 en eerste half jaar groep 3), middenbouw (groep 3, 4 en 5) en bovenbouw (groep 6, 7 en 8).
In de onderbouw stimuleren we kinderen via spel en een rijke leeromgeving. In de middenbouw bieden we structuur, rust en herhaling om kinderen goed te begeleiden in hun ontwikkeling. In de bovenbouw streven we ernaar de wereld van het kind te vergroten, waarbij ze zelfkennis opbouwen, hun vaardigheden vergroten en werken aan zelfstandigheid.

Schooltijden

De kinderen gaan vijf dagen per week van 8:30 tot 14:00 uur naar school.

Vanaf 8:15 uur staan de deuren open en kunnen kinderen naar binnen komen.
Groep 1, 2 en 3 zijn de vrijdag om 12 uur vrij.

Onze groepen

De kinderen zijn verdeeld over vijf klassen: combinatiegroepen en jaargroepen. Aan het eind van ieder schooljaar kijken we, in overleg met de oudergeleding van de MR, wat de beste groepsverdeling is voor het aankomende schooljaar. Daarbij houden we uiteraard rekening met de groei en ontwikkeling van de kinderen in een groep.

Leerlingenzorg

Op De Banier bieden we passend onderwijs. Dat houdt in dat we afspraken hebben gemaakt over hoe ons onderwijs zo goed mogelijk kan aansluiten op de ontwikkeling en behoeften van het kind. Deze afspraken staan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP), op te vragen bij de school.

Onze leerkrachten houden de ontwikkeling en behoeften van de kinderen scherp in de gaten. Daarbij krijgen ze de ondersteuning van een intern begeleider en specialisten uit het onderwijsondersteuningsteam van Primenius, zoals orthopedagogen.
Blijkt uit een gesprek met ouders/verzorgers dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt gekeken welke hulp geboden kan worden vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs, waar De Banier deel van uitmaakt.

Schoolgids

Een goede communicatie tussen de ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven, zowel voor de kinderen, als voor de ouder/verzorger.
We hebben een schoolgids waarin beschreven staat hoe we op De Banier het onderwijs organiseren, de keuzes die we daarin maken, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere scholen. Daarnaast is in de schoolgids veel praktische informatie te vinden zoals een overzicht van de studiedagen en de regels die op school gelden.

Klik hier voor onze schoolgids.

Resultaten

Wij willen graag dat iedere leerling de basisschool verlaat met een goede basis op taal en rekengebied. Net als alle andere scholen in Nederland, moet onze school ook voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vanuit Stichting Primenius worden tevens eisen gesteld aan onze onderwijskwaliteit.
Ben je benieuwd naar de meest recente onderwijsresultaten van onze school? Klik hier.