De PIT Groningen is een dynamische leeromgeving voor jonge mensen van 0 tot 14 jaar, een plek waar jong en oud zichzelf uitdagen en werken aan hun eigen ontwikkeling. Dat doen we niet alleen in een (school)gebouw, maar ook daarbuiten.

Over ons

De PIT Groningen is een plek waar mensen samenkomen, hun netwerken met elkaar verbinden en profiteren van elkaars talenten. Wij zijn een kindcentrum waar onderwijs en opvang goed op elkaar zijn afgestemd.

We hebben huiskamergroepen en geloven in een onderwijsvorm die erop gericht is dat kinderen zelfstandig en verantwoordelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij van de toekomst. Ter ondersteuning maken we gebruik van enkele methodes die passen bij de visie van De PIT Groningen.

Waar staan we voor?

Onze visie is Levend Leren. Dat wil zeggen dat we dingen die onder de kinderen leven oppakken en als vertrekpunt van ontwikkeling gebruiken. We zijn ervan overtuigd dan kinderen zich beter ontwikkelen als datgene wat ze willen weten aansluit op hun eigen leefwereld en ervaringen.

Kernwaarden van de PIT Groningen zijn:

  • Samenwerken: op de PIT leren we met en van elkaar en helpen we elkaars sterke punten te benutten. Ouders worden ook uitgenodigd om mee te denken.
  • Verbinden: we leggen regelmatig verbindingen, binnen en buiten de school. We zien verbinden als een manier om onszelf te vernieuwen en te verbeteren.
  • Ambitieus: de PIT Groningen heeft hoge verwachtingen van kinderen en van iedereen die bij ons werkt. We willen vooroplopen en nemen geen genoegen met de middenmoot.
  • Ondernemend: we hechten veel waarde aan de creativiteit en het vermogen om problemen op de lossen of nieuwe kansen te benutten.

Ons aanbod

Op de PIT Groningen hebben we geen klassen maar huizen. We hebben een voorhuis voor 0 tot 4-jarigen. Dat is onze kinderopvang. We hebben niet alleen een kinderdagverblijf en een peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal), maar ook een voor- en naschoolse opvang.

Daarnaast hebben we een onderhuis (4 – 7 jaar), een middenhuis (7 – 10 jaar) en een bovenhuis (10 – 13 jaar). Ieder huis is onderverdeeld in ‘huiskamergroepen’. De huiskamers zijn zo samengesteld dat je je er thuis voelt. We starten en eindigen de dag in je eigen vaste familiegroep, bij je eigen mentor. Daarna gaat iedereen aan de slag met zijn eigen leer- en ontwikkelplan.

De leerroutes daarin zijn: basiswerk (rekenen en taal), projectwerk (thematisch werken) en keuzewerk (iets onderzoeken). Klik hier voor meer informatie daarover. (verwijzing naar ons onderwijs-aanbod)