Mail disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord. U wordt er op gewezen dat openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding of verstrekking van deze informatie aan derden, zonder toestemming van de stichting Primenius, niet is toegestaan. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen en het originele bericht te vernietigen.