Passend onderwijs

In het samenwerkingsverband Passend Onderwijs is afgesproken wat ouders tenminste kunnen verwachten van de school als het gaat om onderwijsondersteuning. Op al onze scholen werken wij aan een hoog niveau van basisondersteuning, zoals u kunt lezen in het schoolondersteuningsprofiel op de website van de betreffende school.

Preventieve en licht curatieve interventies

Onder preventie verstaan we de basisondersteuning voor alle leerlingen die er op is gericht om tijdig leerproblemen en opgroei- en opvoedproblemen te signaleren. Er zijn ten minste afspraken vastgelegd over de volgende licht curatieve interventies.

  • Een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie (conform de protocollen)
  • Fysieke toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werk- en instructieruimtes en de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor leerlingen die dit nodig hebben, waarbij naast fysieke toegankelijkheid er ook sprake kan zijn van een bredere toegankelijkheid in het kader van de Wet gelijke behandeling
  • Een protocol voor medische handelingen
  • De curatieve zorg en ondersteuning die de school samen met ketenpartners kan bieden

Deze interventies zijn structureel beschikbaar voor en/of binnen de school en moeten de continuïteit in de schoolloopbaan van een leerling ondersteunen.

Ondersteuningsstructuur

Iedere school heeft beschreven wat de expertise is van het (ondersteunings-)team voor wat betreft preventieve en (licht) curatieve interventies en hoe die zichtbaar worden in de onderwijsorganisatie van de school. Ook wordt aangegeven met welke ketenpartners wordt samengewerkt.

Planmatig werken

De indicatoren Zorg en Begeleiding, zoals die door de onderwijsinspectie in het toezichtkader voor po zijn vastgelegd, vormen het uitgangspunt voor het niveau van planmatig werken.

Wet gelijke behandeling

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte 

De wet is in 2003 in werking getreden. Personen die menen dat zij gediscrimineerd worden op grond van een handicap of een chronische ziekte kunnen een beroep doen op deze wet. De wet verplicht om, indien hierom is verzocht, doeltreffende aanpassingen te verrichten voor personen met een handicap of chronische ziekte, tenzij deze aanpassingen een onevenredige belasting vormen. Alle langdurige lichamelijke, verstandelijke en psychische beperkingen vallen onder deze wet.

Cluster 1 en 2

Niet elke vorm van speciaal onderwijs valt onder het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Het gaat dan om cluster 1 en 2.

Onder cluster 1 vallen de scholen voor leerlingen met een visuele beperking. Er zijn in heel Nederland ongeveer 2500 blinde en slechtziende leerlingen die speciaal onderwijs volgen. De meeste van de blinde/slechtziende kinderen gaan met speciale begeleiding naar het gewone onderwijs.

Onder cluster 2 vallen de scholen voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met een communicatieve beperking. Dit kunnen ernstige spraak- of taalmoeilijkheden zijn of een vorm van autisme waarbij de communicatie het belangrijkste probleem is en niet het gedrag.

Zorgplicht
Samenwerking Jeugdzorg
Cluster 1 en 2
Toelaatbaarheidsverklaring
Downloads formulieren