Zorgplicht

Met de invoering van de wet Passend Onderwijs hebben schoolbesturen zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het schoolbestuur is na aanmelding verplicht om zorg te dragen dat zo’n leerling een goede, passende onderwijsplek krijgt. Dit kan op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas, op een andere reguliere school in de regio of in het speciaal (basis)onderwijs.

In het toelatingsbeleid van de stichting worden de kaders en criteria beschreven van de aanname van leerlingen. Het is belangrijk om vóór de toelating duidelijk te hebben wat een leerling nodig heeft en of de school dat kan bieden. De school vraagt daarom informatie en onderzoekt met de hulp van de onderwijsspecialist wat er nodig is, welke mogelijkheden de school heeft, welke ondersteuningsmogelijkheden geboden kunnen worden, door wie en waar (in de eigen school of elders).

In het schoolondersteuningsprofiel, dat u kunt vinden op de website van de school, staat beschreven wat de school in beeld wil hebben voor de afweging van toelating. Als het onderzoek niet op tijd is afgerond, kan besloten worden tot tijdelijke plaatsing in afwachting van een definitief besluit. De school communiceert haar overwegingen met de ouders en dit wordt schriftelijk vastgelegd. De procedure voor aanmelding kunt u vinden op de website van uw school.

Samenwerking Jeugdzorg

Wij werken samen met partners met eenzelfde visie op onderwijs en kinderen. Afstemming tussen alle partijen is van essentieel belang om effectief ondersteuning te organiseren.

Voor ons staan kind, ouder en leerkracht centraal. Het Onderwijsondersteuningsteam speelt een rol als er vragen zijn. Zijn er vragen op onderwijskundig gebied, dan wordt de onderwijsspecialist ingeschakeld. Vragen op het gebied van opvoeding worden voorgelegd aan de gezinsspecialist (en aan beiden in geval van een combinatie). De directeur is regievoerder. De MIB’er ondersteunt en coördineert vanuit haar specialisme.

Gezinsspecialist

De gezinsspecialist zorgt voor de korte lijn naar het CJG en het bredere veld van jeugdzorg. Hij of zij coördineert de zorg vanuit het CJG. De gezinsspecialist kan advies geven ten aanzien van (vroeg)signalering en preventie in en om de school. De gezinsspecialist is er ook om bij een opvoedingshulpvraag de communicatielijnen tussen school en ouders open te houden en houdt de directeur op de hoogte van de voortgang. Ook de betrokkenheid van jeugdarts of schoolverpleegkundige is van groot belang.


Daar waar ouders om de school heen externe ondersteuning inschakelen, waarbij uiteindelijk ook inbreng van de school wordt verwacht, is het streven om de contacten via de onderwijs- c.q. gezinsspecialist te laten lopen. Als externe adviseurs handelingsadviezen geven aan de school, maakt de school de afweging of de uitvoering hiervan wenselijk en mogelijk is. De school communiceert het standpunt dat ze inneemt naar de ouders.